Proje Uygulama Sözleşmesi İmzalandı - TAKBI

Çalıştaya proje partnerleri eksiksiz olarak katılmıştır. Köy-Koop ve Tarım-Koop merkez birliklerinin genel başkanları yerine, başkan yardımcıları Köy-Koop adına Barış Aydın, Tarım – Koop adına Ramazan Demirkıran katılmışlardır. Bakanlık adına da Mehmet Ali Korkmaz ve Şükran Altun ilk bölüme katılmış ve daha sonra işlerinin yoğunluğundan dolayı ayrılmışlardır. Katılımcı sayısı 20 dolayında gerçekleşmiştir. Çalıştay planlanan şekilde sorunsuz olarak tamamlanmıştır.

Çalıştayın ilk oturumunda DGRV uzmanı Prof. Dr. S. Kumlu “TAKBİ Projesi Bölgelerinde Birlikler ve Kooperatifler Arası İlişkiler, Beklentiler, Sorunlar ve Öneriler” adlı bir sunum gerçekleştirmiştir. Kooperatif Bölge Birlikleri ile Kooperatifler arasındaki ilişkilere ışık tutmak amacıyla proje kapsamında gerçekleştirilen bir anket çalışmasının sonuçları ve öneriler, ağırlıklı olarak Kooperatiflerin Bölge birliklerinden hangi hizmetleri bekledikleri katılımcılara iletilmiş ve konu üzerinde tartışılmıştır.

Ardından DGRV proje ekip lideri Dr. U. März “Proje Çalışma Grubunun Yapısı, işleyişi ve Birliklerin Orta Vadeli Hedefleri” adlı bir sunumu gerçekleştirmiştir. Bu sunumda proje çalışmalarının tartışılarak kararlaştırılacağı bir çalışma grubunun yapısı, işleyişi, üyelerinin görev ve sorumlulukları ile kooperatif birliklerinin ortak hedefleri üzerinde durulmuştur.

İkinci ve üçüncü oturumlarda proje kapsamında yer alan merkez birliklerinin (Hay-Koop, Köy-Koop ve Tarım-Koop) temsilcileri bir moderatör eşliğinde kendi kurumlarının misyon, vizyon, hedef ve hizmetleri/faaliyetleri hakkında uygulamalı grup çalışmaları yapmıştır. Çalışmanın sonunda her bir grup kendi merkez birliği ile hazırladığı belgeyi katılımcılarla paylaşmış ve tartışmaya açmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda, beklenildiği üzere, her üç merkez birliği arasında büyük benzerlikler bulunduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Üç merkez birliği temsilcilerinin ayrı ayrı hazırladığı belgelerden yola çıkarak ortak bir vizyon, hedef kitle ve faaliyet listesi tanımlanmıştır. Katılımcıların tamamı hazırlanan ve ek 2’de verilen belge hakkında görüş birliğine varmıştır. Bu da ileride bu üç merkez birliği arasında ülke bazında ortak girişimler planlamak ve yapmak konusunda önemli bir zemin hazırlamıştır.

Merkez birlikleri temsilcileri ile 7 adet Proje Uygulama Sözleşmeleri imzalanmıştır (Dağıtım: TRGM, BMEL, GFA, DGRV, HAY-KOOP, KÖY-KOOP, TARIM-KOOP). İmzalanan sözleşmeler DGRV – Türkiye Temsilciliği tarafından, DGRV’nin Bonn’da bulunan Merkezine gönderilecek ve daha sonra ilgili Kurumlara orijinal olarak iletilecektir.